Tien lessen van Corona om de stap te maken naar het decennium van transformatie — door Otto Scharmer

1. Ontkennen is geen strategie

2. Muren tussen systeem en zelf

3. Het tijdperk van Anthropocene: structuren zijn vloeibaar, niet vaststaand

4. Opnieuw uitlijnen van aandacht en intentie op het niveau van het systeem als geheel

5. Onder ogen zien van onze schaduwen en blinde vlekken kan een bron van verandering zijn

6. Turning toward: je kunt een systeem pas veranderen als je het omarmt

Figuur 1: Turning toward of turning away: Presencing of absencing.

7. Maatschappelijke evolutie vraagt om een upgrade van de operationele systemen.

Figuur 2: vier stadia in de evolutie van operationele systemen

8. We hebben infrastructuren nodig die de transformaties ondersteunen

Figuur 3: drie huidige condities, drie capaciteiten voor transformatie

9. Het grootste obstakel om het potentieel waar te maken ligt in onszelf

10. De belangrijkste hefboom ligt in het democratiseren van de verandering op het gebied van geletterdheid

Figuur 4: twaalf uitgangspunten voor de school van de 21e eeuw

“Ik zie nu hoe het allemaal met elkaar samenhangt….het goede, het slechte, wij allemaal. Ik merk dat we allemaal blootgesteld worden aan een crisis die ons dwingt buiten bestaande paden te treden. We moeten onze gezamenlijke waarheid verkennen en onszelf dwingen te veranderen. Ik merk dat we de onvermijdelijke veranderingen die voor ons liggen niet kunnen voorkomen.”

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store