Poetin en de kracht van collectief handelen vanuit een ruimer bewustzijn

een meditatie in 12 punten

1. De drempel overschrijden

2. Poetins blinde vlek

Wladimir Poetin heeft een ontmoeting met zijn top-adviseurs

3. De blinde vlek van het Westen

4. De sociale grammatica van de vernietiging: absencing

Presencing en Absencing: twee sociale velden

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store