Poetin en de kracht van collectief handelen vanuit een ruimer bewustzijn

een meditatie in 10 punten, deel 2

Image by Kelvy Bird
Figuur 1: Presencing en Absencing: twee sociale velden (bron: Scharmer 2018)

5. Het belangrijkste en minst goed vertelde verhaal van deze tijd.

6. Vijf verhalen van recente vooruitgang

Figuur 2: wereldwijd aantal doden in conflicten per 100.000 mensen

7. De sociale grammatica van creatie

Figuur 3: Twee Relationele Structuren: Architecturen van Scheiding en Architecturen van Verbinding

8. Vorm volgt bewustzijn.

Deel III: Activeren van onze keuzevrijheid

9. De geboorte van een nieuwe beschaving

Figuur 4: Zicht op de afgrond, gecreëerd door de eeuw van ontregeling The Path Across Is Within (drawing by Kelvy Bird, Source: Scharmer 2018)
Figuur 5: Vier fasen van system-evolutie, Four Operating Systems (Scharmer 2018)
President Gabriel Boric van Chili wordt gezegend met inheemsen tradities op de dag van zijn inwijding. Ze wensen diversiteit, inclusie en harmonie met de natuur voor zijn regering — Photos: right, from Boric’s Instagram: right, by Sebastian Rodríguez / Chile’s Presidency/ AFP

10. Wat we nu kunnen doen: ontwikkelen van nieuwe infrastructuren om te leren

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store