Кола радикальної спільної присутності в час колапсу

Чи ми тонемо? Чи ми готові піднятися?

Марсіанський погляд на нашу сліпу зону

Захистіть полум’я

Три трансформації

1. Трансформація економік з его на еко

2. Трансформація управлінських систем від вертикальних до систем базованих на співтворчості та діалозі

3. Трансформування навчання і лідерства заради творення майбутнього

Кола спільної ПриСутності

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store